Privatlivspolitik for OK-klubberne-aarhus

 

OK-Klubben i Aarhus dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

OK-Klubben i Aarhus er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysning:  Formand@ok-klubben-aarhus.dk
Kontaktperson: Steen Bluhme
Adresse: Haslevangsvej 47 8210 Aarhus V
CVR:

14802134

Telefon: 86154441
Mail: formand@ok-klubben-aarhus.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1.      Medlemsoplysninger:

-          Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresser

2.      Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer

-          Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresser på foreningens bestyrelse

 

Her indsamler vi oplysninger fra:

Medlemmerne selv

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

·         Formål med behandling af medlemsoplysninger:

-          Foreningens medlemshåndtering

-          Som led i foreningens aktiviteter herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

-          Revision

-          Opfyldelse af lovkrav

-          Behandling med samtykke


 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som:

-          Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægter m.v., herunder i forhold til generalforsamling

-          Afholdelse af rejser

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet overfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af en forening, som

Medlemmer:

-          Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysning til du melder dig ud af foreningen

Bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier

-          Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysning til dit virke er ophørt.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

-          Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

-          Retten til indsigt i egne personoplysninger

-          Retten til berigtigelse

-          Retten til indsigt

-          Retten til sletning

-          Retten til begrænsning af behandling

-          Retten til dataportabilitet (udlevering af data i almindelig anvendt format)

-          Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks., henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtig som mulig.       Du kan altid indgive en klage til f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatpolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatpolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatpolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig hos bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 

Privatpolitikken er udarbejdet af Bestyrelsen for Landsorganisationen OK- Klubberne i Danmark med udgangspunkt i vejledning og eksempel /2.udgave, februar 2018) udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab

 


04-10-18